Skip to main content

COVID-19 và Kế Hoạch Liên Tiếp Học Tập

Để biết thêm thông tin mới nhất, xin vui lòng thăm trang www.bcps.org.

Các trường sẽ học ảo 100% từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021
Hướng dẫn ảo trực tiếp, chặt chẽ hơn, tương tác nhiều hơn

 

Contact BCPS

Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Contact Leadership

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.

Contact BCPS

twitter facebook Instagram Vimeo flickr BCPS Now Mobile App RSS Feeds BCPS Blog

Team BCPS Newsletter
Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

Site Map | Accessibility

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.